Избраха декани на седем факултета в ПУ "Паисий Хилендарски"

Избраха декани на седем факултета в ПУ "Паисий Хилендарски"

В 7 от 9-е факултета на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ приключиха изборите на деканско ръководство. Това съобщиха от най-голямото висше училище в Южна България. Трима от деканите са новоизбрани, а четирима ще продължат да ръководят факултетите си за втори мандат, стана ясно след проведените Общи събрания.

За втори мандат начело на Факултета по математика и информатика е преизбран проф. д-р Ангел Голев. Той е завършил висшето си образование във ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, а от есента на 1989 г. досега е преподавател по информатика във факултета. През 2011 г. защитава докторската си дисертация по информатика, през 2012 г. придобива академичната длъжност доцент, а от октомври 2018 г. е професор в ПУ. Преди да бъде избран за първи път за декан през 2019 г., проф. Голев е заместник-декан на факултета. Научните му интереси са в областта на алгоритмите, приложението им в обучението и в математиката.

За втори мандат като декан на Педагогическия факултет е преизбрана и проф. д-р Владимира Ангелова. Тя е преподавател по „Методика на обучението по математика в началния етап на средното училище“. През 2006 г. успешно защитава дисертационен труд, през 2014 г. придобива академичната длъжност доцент, а през 2019 г. – професор. Автор е на над 40 книги и на над 50 статии, публикувани в специализирани научни издания в страната и чужбина.

Доц. д-р Даниела Дончева също е преизбрана за декан на Юридическия факултет. След като завършва висшето си образование в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1997 г., започва работа във факултета, а от 2006 г. практикува и като адвокат към Пловдивската адвокатска колегия. Има специализация по наказателно право от Юридическия факултет на Университета „Йоханес Кеплер“ в гр. Линц – Австрия, както и в Georgetown University и Columbia University в САЩ. През 2010 г. защитава докторска дисертация в Института за държавата и правото при БАН и има придобида образователна и научна степен „Доктор по право“. През 2016 г. е хабилитирана на академичната длъжност доцент по Наказателно право в ЮФ на ПУ.

Втори мандат като декан на Филологическия факултет започва и доц. д.ф.н. Константин Куцаров. Почти целият му съзнателен живот е свързан със съдбата на Пловдивския университет. В него той завършва магистърска степен по „Българска филология“, след това е докторант към катедра „Български език“ и защитава докторска степен по филология. От 2012 г. е доцент, а от 2019 г. – доктор на филологическите науки. През 2019 г. е избран за първи път като декан на ФФ на ПУ. Преди това е бил заместник-декан по учебната дейност, в момента е и ръководител на катедра „Български език“.

Общото събрание на Биологическия факултет избра за декан проф. д-р Велизар Гочев за периода 2023-2027 г. в Пловдивския университет той заема последователно академичните длъжности: асистент, главен асистент, доцент и професор. Автор е на 120 научни публикации, от които 60 са в SCOPUS и WEB OF SCIENCE.

Проф. д-р Илиян Иванов единодушно е избран за нов декан на Химическия факултет. Той завършва специалност „Химия“ към Химико-биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1990 г. Академичната му кариера в ПУ започва от 1990 г., като последователно е: асистент, старши асистент и главен асистент. През 2003 г. защитава докторска дисертация., през 2007 г. е избран за доцент, а от 2016 г. е професор. Автор е на повече от 80 научни публикации в специализирани научни списания по органичен синтез с над 400 цитирания. Ръководител е на поредица успешни национални и университетски научноизследователски проекти. Проф. Иванов притежава дългогодишен административен опит като ръководител на катедра, декан и директор на филиал.

Доц. д-р Маргарита Русева оглави Факултета по икономически и социални науки. Тя е възпитаник на ФИСН, където завършва бакалавърска и магистърска степен. Част е от академичната общност на ПУ от 1 септември 2008 г., като последователно заема длъжността експерт и академичните длъжности: асистент, главен асистент и доцент. Полезен опит и друг поглед върху процесите, протичащи в университета и факултета, придобива през периода, в който е част от ръководството на ФИСН – първо като научен секретар, а след това и като зам.-декан по „Научноизследователска дейност и докторски програми“.

От Пловдивския университет уточняват, че в 2 от факултетите избори за деканско ръководство не са провеждани, тъй като действащото такова е в средата на текущия си мандат.

Доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова оглави Физико-технологичния факултет преди 2 години. Тя е член на Съюза на учените в България и Съюза на физиците в България. Автор е на учебници и учебни помагала, както и на десетки научни публикации. Участник е в десетки международни проекти.

Доц. д-р Стойка Пенкова е начело на Философско-историческия факултет от 2021 г. Целият ѝ образователен и научен път преминава в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2001 г. придобива магистърска степен по социология, а през 2009 г. – образователната и научна степен „Доктор по научна специалност социология“. От 2008 г. е главен асистент в Катедра „Социология“, а през 2013 г. заема академичната длъжност доцент. Последователно е ръководител на катедра и заместник-декан на ФИФ. Доц. Пенкова има над 90 публикации (монографии, студии, статии, доклади) и е участвала в над 25 международни и национални проекта в областта на неравенствата, социалното страдание и уязвимостта, социоанализата и социалната експертиза.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *