РИОСВ – Пловдив провери близо 550 обекта през месец април

РИОСВ – Пловдив провери близо 550 обекта през месец април

През месец април екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха 215 планови и 362 извънредни проверки, включително след получени сигнали. Контрол беше осъществен върху дейността на 547 обекта, като бяха инспектирани оператори, кметове на общини и физически лица.

За административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и свързаното законодателство от институцията са съставени 12 акта и са издадени 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 26 300 лева. Освен това с установени нарушители са сключени и 7 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства като са наложени имуществени санкции за 21 000 лева.

Най-голям обем контролна дейност е осъществена по отношение на управлението на отпадъците. Съставени са 8 акта, като в по-голямата си част те се отнасят за открити нередности при осъществяване на трансграничен превоз на отпадъци. Като нарушители са установени и физически лица. През месеца продължиха и обходите на екоекспертите по населените места на територията на РИОСВ – Пловдив за проверка дали кметовете на общините са спазили дадените от директора на институцията Ивайло Йотков предписания за справяне с нерегламентираните сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии. Съставен е акт на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирано замърсяване в селата Йоаким Груево и Ново село.

Сред нарушителите, срещу които са предприети административнонаказателни мерки за неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух са оператор на климатично оборудване в цех за облекла в Пловдив, работилница за реконструкция на автобуси в бившия стопански двор на с. Брестовица, предприятие за млекопраработка в с. Домлян и печатна база в Асеновград

Нарушения на Закона за водите са установени в дейността на водноелектрическа централа край Калофер и фирма в с. Белозем, зауствали отпадъчни води в отклонение от предвидените условия в разрешителното.

На билкозаготвителен пункт в с. Руен, общ. Куклен е съставен акт за нарушение на Закона за лечебните растения, тъй като от страна на дружеството не са изпълнили дадени от страна на екоинспекцията предписания.

На голямо производствено предприятие в Пловдив са дадени задължителни предписания за предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване след проведени измервания, при които е установено неспазване на нормите за шум през нощта.

РИОСВ – Пловдив държи на пълната прозрачност на дейността си пред обществеността и заинтересованите лица. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията през април са публикувани 377 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив. Те касаят инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, по които в институцията се извършват процедури, изготвени становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие върху околната среда, издадени регистрационни документи, решения, новини и съобщения.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *