Вижте проектите, с които община Асеновград ще кандидатства за финансиране в сфера пътна инфраструктура (VI част)

Вижте проектите, с които община Асеновград ще кандидатства за финансиране в сфера пътна инфраструктура (VI част)

Община Асеновград продължава да представя поетапно обектите от Концепцията си за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) – ето кои са планираните обекти от сферата на пътната инфраструктура.

Изграждане на пътен участък от главен път Асеновград – Пловдив до околовръстен път на Асеновград. Проектната идея предвижда изграждане на пътен участък от кръговото кръстовище при кв. „Долни Воден“, на главен път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян, до околовръстен път на община Асеновград, при моста до Пречиствателната станция за отпадни води. Същият е предвиден в одобрения Общ устройствен план (ОУП) на Асеновград. Пътният участък ще осигури достъп от и до промишлената зона на Асеновград и връзката й с „Тракия икономическа зона“, както и връзките към Пловдив, Смолян, Стара Загора, Кърджали и цялата пътна мрежа на страната. В момента се разработват промени на ОУП на Асеновград за разширяване на Икономическа зона „Тракия“ на територията на община Асеновград. Пресичането на ЖП и автомобилен транспорт създава възможности за изграждане на интермодален терминал в „Тракия икономическа зона“. Тенденцията в следващите години е икономическата зона по протежението на пътя Асеновград – Пловдив да се разширява и разраства, в посока Асеновград и именно на територията на община Асеновград да се изграждат новите предприятия и производства така, че този пътен участък, който ще осигурява пряка връзка от и до зоната, се очертава като един от най-приоритетните обекти. Очакванията от реализирането на проекта са: подобряване на достъпността и сближаване в регионите; подобряване на функционалните и социално-икономически връзки; подобряване на пътната инфраструктура; подобряване на условията за пътуване на хора, стоки и товари. Развитието на пътната инфраструктура ще се отрази ползотворно и върху всички области на социалния живот и ще съдейства за ускореното развитие на икономиката и пазарните отношения в региона. Проектът ще се изпълнява в партньорство със Сдружение “Клъстер Тракия Икономическа Зона“ и община Куклен. Прогнозната му стойност е 10 000 000 лв., а дължината на пътния участък е 2,4 км.

Изграждане на път Асеновград – с. Катуница. Проектната идея предвижда изграждане на пътен участък от Асеновград до с. Катуница. Целта е да се подобри транспортната комуникация между община Асеновград и община Садово, през участъка Асеновград – с. Катуница (като най-кратка връзка). Това ще осигури връзка от и до промишлената зона на Асеновград, от двете страни на р. Чая, както и комуникационния достъп до „Тракия икономическа зона“ и бъдещия интермодален терминал – на юг към Смолян, на север към Стара Загора и Пловдив, а от там – и към цялата пътна мрежа на страната. Очакванията от реализирането на проекта са: подобряване на достъпността в регионите; подобряване на функционалните и социално-икономически връзки; подобряване на общинската пътна инфраструктура; подобряване на условията на пътуване на хора, стоки и товари и съкращаване на времето за пътуване. Прогнозна стойност на инвестицията – 8 000 000 лв. за цялата дължина на трасето – от 6,83 км. Участъкът на територията община Асеновград е с прогнозна стойност 5 500 000 лв. Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Садово, тъй като пътният участък се намира на територията и на двете общини.

Ремонт и разширение на мостово съоръжение на ул. „Васил Левски“ в Асеновград – част от републикански път II-58, преминаващ през областите Кърджали и Пловдив. Асеновград е разположен на двата бяга на р. Чая, поради което от огромно значение е осигуряването на достъп чрез мостовете на града. През мостовото съоръжение на ул. „Васил Левски“ в Асеновград, ежедневно преминават хиляди моторни превозни средства и стотици пешеходци. От там преминава почти целият трафик, свързващ Пловдив – Асеновград – Кърджали – ГКПП „Маказа“ в едната посока и Първомай и Садово в другата, както и линиите на градския и междуселищния транспорт. От 2008 г. мостовото съоръжение е в предаварийно състояние. Направените експертизи и анализи ясно показват, че е необходимо предприемане на спешен ремонт. Констатирана е сериозна корозия, обрушвания, увреден бетон, течове и нарушена хидроизолация. Поради факта, че мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа, община Асеновград многократно е настоявала пред Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и др. държавни институции да бъде извършен така необходимият ремонт на съоръжението. Към този момент ремонт не е извършван поради липса на финансиране. Концепцията на община Асеновград дава възможност за осигуряване на необходимото финансиране и затова, в партньорство с АПИ, се кандидатства с този проект. Поради огромната натовареност на ул. „Васил Левски“, респективно и на мостовото съоръжение, освен рехабилитация, се предвижда и разширение, като се обособят 4 платна и зона за пешеходци. Преди и след съоръжението движението се осъществява в 4 платна, а мостовото съоръжение е с 2 платна, което е конфликтна точка и предпоставка за големи задръствания и за възникване на пътнотранспортни произшествия (ПТП). Реализирането на проектната идея ще предотврати съществуващите рискове за човешкото здраве и околната среда и нарушаване на транспортните връзки в града и региона.  Ще се облекчи значително трафикът и ще се съкрати времето за пътуване. Ще се постигне и екологичен ефект вследствие на намаляване вредните емисии, изхвърляни от преминаващите превозни средства. Поради това, че мостовото съоръжение не е собственост на община Асеновград, а е част от републикански път II-58, свързващ Пловдив – Асеновград – Кърджали, проектът ще се изпълнява в партньорство с АПИ, която ще е бенефициент и ще има водещата роля при изпълнението. Прогнозната стойност на тази инвестиция е 6 000 000 лв.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *