УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив въведе програма за обучение на санитари

УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив въведе програма за обучение на санитари

Ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната стартира програма за обучение на санитарите. Целта е да се повишат компетентностите на служителите в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, заемащи длъжността „Санитар“, както и да се подобри трудовото им представяне, включително познаване на хигиенните норми и изисквания, боравене с препарати за почистване и дезинфекция, разделно събиране и правилно отвеждане на битов и биологичен отпадък, спазване на правилата за недопускане на Вътреболничните инфекции, изграждане на етично поведение в комуникацията с персонала и пациентите, познаване на нормативната уредба, свързана с дейността.

Предвижда се ежегодно да се провеждат лекции и дискусии по различни теми, съгласно утвърден график, на целия санитарски състав. Обученията се провеждат вътрешно и се водят от подготвени специалисти на лечебното заведение. Всички служители преминали обучението полагат тест за проверка на усвоения материал и на издържалите се издава сертификат за преминато обучение по съответните теми.

През месец февруари 2024 г. беше проведено обучение на 300 от санитарите, което обхвана 5 лекции по темите: „Роля и задачи на болничния санитар в хирургичния блок“, изнесена от ст. мед. сестра Слава Щерева; „Основни мерки за превенция и контрол на вътреболничните инфекции“, изнесена от хиг. мед. сестра Маринела Михайлова; „Хигиена на ръцете. Почистване и дезинфекция на повърхности. Правила за общуване с пациента“, изнесена от хиг. мед. сестра Мария Богоева; „Безопасност при ръчна работа с тежести“, изнесена от инж. Стефан Калфов и „Юридически аспекти в дейността на санитарите“, изнесена от юрисконсулт Владимира Костова.

Обратната връзка от обучените лица е положителна, а успеваемостта на положения тест е 96%. От тези позитивни резултати става ясно, че програмата за обучение на санитарите е успешна и ще доведе до повишаване на тяхната мотивация и ангажираност към работния процес, до осъзнаване на значимостта им като част от болничния екип и до подобряване на знанията, уменията и трудовото представяне. В по-дългосрочен план от повишаването на компетентността на персонала се очаква и повишаване на нивото на болничното обслужване и хигиена.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *