РИОСВ – Пловдив с редица дейности за запазване на биологичното разнообразие през ноември

РИОСВ – Пловдив с редица дейности за запазване на биологичното разнообразие през ноември

През ноември Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив проведе активна дейност в областта на защитените територии и опазването на биологичното разнообразие.

Експерти на институцията осъществиха 18 планови проверки за спазване изискванията на Закона за защитените територии – на природни забележителности „Хълм на Освободителите“ и „Младежки хълм“, гр. Пловдив, на защитена местност „Сечената кория“, с. Чехларе, общ. Брезово и по различни маршрути в резерват „Червената стена“. При тях не са установени нарушения.

Те извършиха и две извънредни проверки в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ с цел осъществяване на текущ контрол на условия за съгласуване на дейности в резервата по почистване на просеки под електропроводи. В границите на поддържания резерват бяха реализирани дейности по възстановяване популацията на дървовидната хвойна, предмет на опазване на територията му. Бяха засадени млади екземпляри от вида, отгледани в Ботаническата градина на БАН.  В дългосрочен план се очаква това да окаже положително влияние върху популацията на дървовидната хвойна и до доведе до подобряване състоянието на находището на вида в границите на защитената територия.

Екоексперти извършиха проверка за обявяване на вековно дърво от вида източен чинар в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски за защитено съгласно Закона за биологичното разнообразие по предложение на Асоциация на парковете в България. Дървото се намира в централния парк на населеното място, обиколката на основата му е 5 метра, височината – 24 метра и е на възраст около 80 години. Предстоят съгласувателни действия в рамките на процедурата за обявяването му за защитен природен обект.

Бяха поставени информационни табели в три защитени територии в община Асеновград – защитена местност „Дъбето“ в землището на с. Нови извор, природна забележителност „Скален масив „Белинташ“ в землището на с. Сини връх, както и в местността „Клувията“ в началото на една от основните екопътеки в резерват „Червената стена“. Като ефект от това се очаква да се повиши обществената информираност за консервационната значимост и статута двете защитени територии и да се предотвратят нарушения на режима им.

Служители на институцията осъществиха мониторинг на дива коза на територията на област Пловдив по маршрути, съгласно утвърден график от Изпълнителната агенция по околна среда. През ноември инспекцията публикува за обществена консултация проекти на заповеди за обявяване на три защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадащи изцяло или частично на територията на институцията –  „Река Каяклийка“, „Река Омуровска“ и „Река Пясъчник“, както и пълния набор от придружаващата ги информация. Едномесечният срок за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения все още не е изтекъл.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *