Община Асеновград осигурява нови места за деца в ясли и градини

Община Асеновград осигурява нови места за деца в ясли и градини

Община Асеновград със спечелени проекти за изграждане на нова и разширяване на съществуваща детска градина. За реализирането на проектните предложения ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ от държавата. С проекти беше кандидатствано по националната Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“. Проектните предложения бяха разработени в началото на тази година от Общинска администрация – Асеновград и изпратени за одобрение до Министерство на образованието и науката (МОН). И двете идеи бяха одобрени за финансиране 100%. Срокът за изпълнение е до края на 2026 г.

Проектите са с наименования: „Изграждане на нова градинска група чрез пристрояване на ДГ „Бако  Динчо“ в гр. Асеновград“ и „Изграждане на нова сграда за детска градина в кв. „Долни Воден“, гр. Асеновград“. По първия се предвижда построяване и оборудване на 1-етажна сграда (пристройка) за една група за 23 деца към ДГ „Бако Динчо“ в града. Стойността на този проект е 599 400 лв. Години наред там стои проблемът с липсващо помещение, в което да се ситуира IV група (подготвителна). Това налага, след завършване на III група, децата да се преместват в друго детско заведение, което е свързано с нова адаптация за малчуганите и неудобството за родителите. По втория проект е планирано построяване и оборудване на нова сграда за детска градина в кв. „Долни Воден“. Постройката ще бъде на два етажа и ще може да събере общо 4 групи деца – 3 градински и една яслена. С изграждането на градината ще се разкрият 87 нови места за прием на деца. Стойността на тази инвестиция е в размер на 2 999 820 лв. „Долни Воден“ е един от най-големите квартали на Асеновград. Там има 1 детско заведение – ДГ „Радост“, заради което към момента се поражда проблем с липсата на яслена група. Това принуждава родителите на деца да кандидатстват в други детски градини, далеч от местата, на които живеят.

И двата обекта ще се изпълняват чрез инженеринг, включващ: изготвяне на технически проекти; упражняване на авторски надзор; изпълнение на строително-монтажни работи (СМР). Проектите включват още дейности по независим строителен надзор, доставка на оборудване и обзавеждане и въвеждане в експлоатация. Реализирането на проектните предложения ще реши, до голяма степен, проблемът с недостига на места в яслите и детските градини в Асеновград. Ще се създаде равна възможност на по-голям брой деца да посещават общинска детска градина с пълен цикъл – от яслена до подготвителна група, където да получават квалифицирана образователно-възпитателна подготовка. Ще отпадне и ангажиментът на родителите да търсят и подават документи за детски градини, далеч от местата, на които живеят. Не на последно място, ще се осъществи по-добра приемственост между различните образователни степени в системата на предучилищното и училищно образование.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *